Jump to content

Aλλαγές για κτίρια έως 3000 τετραγωνικών σε όλη την Ελλάδα.:Άδεια Δόμησης


Recommended Posts

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά σε αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών και δρομολογεί νέο έργο, προκειμένου να καταγραφούν σε ενιαίο ψηφιακό σύστημα, ανοιχτό σε μηχανικούς, υπαλλήλους ΥΔΟΜ και πολίτες οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλη την Ελλάδα, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ώστε να  περιοριστούν οι αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικών αδειών στις Υπηρεσίες Δόμησης και να επιταχυνθεί η έκδοση οικοδομικών αδειών από τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.

Απαιτήσεις οικοδομικών αδειών για όλη την Ελλάδα

Για αυτό το σκοπό το ΥΠΕΝ προκήρυξε έργο παροχής υπηρεσιών συμβούλων, με τίτλο: «ανακοίνωση κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων για τις οικοδομικές άδειες σε όλη την Ελλάδα», προϋπολογισμού 62.000 ευρώ, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός πέντε μηνών, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών» και απεύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών έως τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 για να προχωρήσει αμέσως στην ανάθεση του.

Πολεοδομικό καθεστώς ασάφειας και ανασφάλειας

Το ΥΠΕΝ με το νέο έργο που δρομολογεί επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πολεοδομικό καθεστώς ασάφειας και ανασφάλειας, που έχει επικρατήσει ιδίως  μετά τις δικαστικές αποφάσεις για τα μπόνους  του ΝΟΚ. Και να περιορίσει τα φαινόμενα, κατά τα οποία οι ΥΔΟΜ ακολουθούν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές, ακόμη και για οικοδομικές άδειες κτιρίων με όμοια χαρακτηριστικά εντός της ίδιας περιοχής αρμοδιότητα τους, οδηγώντας σε εμπλοκές κτιριακών έργων και σε αδιέξοδο επενδυτές και μηχανικούς.

Η μάχη για τα «bonus» του ΝΟΚ 

Σημειώνεται παράλληλα ότι οι εγκρίσεις οικοδομικών αδειών από τις ΥΔΟΜ των Δήμων έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του ΥΠΕΝ και της Αυτοδιοίκησης, με βάση αναφοράς αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, που παραπέμπουν οικοδομικές άδειες του ΝΟΚ για τελική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

-Το ΥΠΕΝ έχει επισημάνει ότι αποφάσεις των Δήμων για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών από τις ΥΔΟΜ των Δήμων δεν έχουν καμία θεσμική ισχύ δείτε εδώ στο ecopress. Και παράλληλα ψήφισε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση, που βάζει κλιμακωτό περιορισμό στην προσαύξηση του συνολικού ύψους των κτιρίων με τα μπόνους του ΝΟΚ

– «Η τροπολογία κινείται μεν στην σωστή κατεύθυνση, επιλύει όμως μόνο το ένα τρίτο (1/3)  του προβλήματος σχετικά με την καθ’ ύψος δόμηση, αφού απλά την μειώνει από 9,5-10 μέτρα που ο ΝΟΚ με τα κίνητρά του αύξησε, σε 5,5-6 μέτρα»  λέει η ΚΕΔΕ. Και ζητά αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με την χρήση «bonus» του ΝΟΚ μέχρι την εκδίκαση των δύο υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ ενω το κύμα αντιδράσεων Δήμων για «πάγωμα» των οικοδομικών αδειών συνεχίζεται και διευρύνεται.

Η αναλυτική περιγραφή του νέου έργου

Ο περιορισμός της προαιρετικής διαδικασίας προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 3.000 τ.μ. (άρθρο 35 του Ν. 4495/2017) από τις ΥΔΟΜ και ανάπτυξη λίστας με τα στοιχεία που τίθενται προς έλεγχο, καθώς και των κριτηρίων και των δεικτών αξιολόγησής τους για κάθε οικοδομική άδεια είναι στους βασικούς στόχους του νέου έργου που δρομολογεί το ΥΠΕΝ.

Η αναλυτική Περιγραφή Έργου, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΝ παρουσιάζεται αναλυτικά ως εξής:

-«Στόχος του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή και η διάδοση εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλη την Ελλάδα.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών μέσω του περιορισμού της προαιρετικής διαδικασίας προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 3.000 τ.μ. (άρθρο 35 του Ν. 4495/2017). Αποτελεί συνήθη πρακτική των επαγγελματιών μηχανικών να προχωρούν στην έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, καθώς μέσω αυτής είναι δυνατό να εντοπιστούν ελλείψεις και λάθη που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την υλοποίηση της οικοδομικής άδειας στη συνέχεια. Η διαδικασία έκδοσης προέγκρισης άδειας περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και διαγραμμάτων (τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης) και, τα οποία ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων Μέσω του βήματος αυτού, οι επαγγελματίες είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ορθή τήρηση των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης που αφορούν στο προς ανοικοδόμηση ακίνητο, να λάβουν υπόψη λοιπών εγκρίσεων οργάνων και φορέων που πιθανώς απαιτηθούν, να εκτιμήσουν το κόστος και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την οικοδομική άδεια της οποίας την χορήγηση πρόκειται να αιτηθούν.

Ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα συμβάλλει αφενός στον περιορισμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων προέγκρισης στις υπηρεσίες δόμησης, καθώς θα διασφαλίζεται η ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, αφετέρου δε θα περιοριστεί ο χρόνος ελέγχου και επεξεργασίας των αιτήσεων από τις Υπηρεσίες Δόμησης, αφού οι υποβληθείσες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα οποία τις συνοδεύουν θα είναι δομημένα με βάση σαφείς προδιαγραφές, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών.

Για τον προσδιορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων απαιτείται να καθοριστούν οι απαιτήσεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών ανά την χώρα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με βάσει τις οποίες προκύπτουν διαφοροποιήσεις ως προς τις απαιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής αντιμετώπιση, η διαφάνεια των διαδικασιών και να περιοριστεί ο χρόνος ελέγχου, απαιτείται η ανάπτυξη λίστας με τα στοιχεία που τίθενται προς έλεγχο, καθώς και των κριτηρίων και των δεικτών αξιολόγησής τους.

Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η διάδοση των πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιώτες μηχανικούς, υπαλλήλους υπηρεσιών δόμησης και κοινό, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωσή τους και η ορθή τήρηση των παρεχόμενων οδηγιών.

Η εκπόνηση των παραπάνω σταδίων θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ) του ΥΠΕΝ και με την υποστήριξη των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών».

Κριτήριο κατακύρωσης

Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, που υπογράφει ο Ευθύμιος Μπακογιάννης γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται  μέσω καταλόγου εγγεγραμμένων  στον κατάλογο Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της ΕΥΔΥΜΕΠΕΡΡΑ, για διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής.

Δομή παραδοτέων-Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε  μήνες από την υπογραφή της και ειδικότερα από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Ανάδοχος εντός των πέντε  μηνών υποχρεούται να έχει υποβάλλει τα κάτωθι παραδοτέα.

-Παραδοτέο Π1: Προσδιορισμός απαιτήσεων, με μελέτη της περιπτωσεολογίας σε όλη την χώρα προκειμένου να εξαχθούν οι ιδιαιτερότητες που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών ανά περιοχή.

Παραδοτέο Π2: Ανάπτυξη λίστας ελέγχου στην οποία θα προσδιορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την αίτηση χορήγησης οικοδομικής άδειας, οι απαιτούμενες προδιαγραφές και τα κριτήρια ελέγχου.

Παραδοτέο Π3: Κοινοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις οικοδομικές άδειες στα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα στο κοινό.

Παραδοτέο Π4: Κατασκευή εφαρμογής/ιστοσελίδας για παροχή σχετικών πληροφοριών ηλεκτρονικά. Περιλαμβάνει την αγορά domain και την συντήρηση για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

Τα Παραδοτέα Π1 και Π2 πρέπει να παραδοθούν έως δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Το Παραδοτέο Π3 και Π4 πρέπει να παραδοθεί έως πέντε (5) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και όχι πέρα την λήξη της σύμβασης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (50.000,00€) ήτοι εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (62.000,00€)

Η πληρωμή του αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:

α) Ποσοστό (60) % του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού, με την παραλαβή των παραδοτέων Π1 και Π2

β) Ποσοστό (40) % του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού, με την παραλαβή των παραδοτέων Π3 και Π4

Διάρκεια σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ειδικά από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, ή μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προσφορές έως τη Δευτέρα 13 Μαΐου

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η Δευτέρα , 13-05-2024 και ώρα 14:00.

Η κατακύρωση του έργου θα γίνει στον υποψήφιο, ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία θα καλύπτει τους όρους της παρούσας απόφασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

 

 

πηγή ecopress.gr


View full Άρθρου

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
×
×
  • Δημιουργία Νέου...