Jump to content

Με ευθύνη του μηχανικού δήλωση και τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων


atsianos
 Κοινοποίηση

Recommended Posts

Αρχισε η διαδικασία των δηλώσεων αυθαιρέτων, που βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων, σε δάσος και σε δασικές εκτάσεις. Με απλό τρόπο και μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που λειτουργεί από τις 5 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, οι ενδιαφερόμενοι οικειοθελώς μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το παράβολο των 250 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτησίες τους θα τίθενται σε ένα ειδικό καθεστώς προστασίας, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τον πολεοδομικό νόμο 4685/2020 του ΥΠΕΝ (άρθρο 55) και ουσιαστικά ισχύει επ΄αόριστον, σε συνδυασμό με την κύρωση των Δασικών Χαρτών και την ολοκλήρωση του Δασολογίου και του Κτηματολογίου.

Ομως, οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την τακτοποίηση των «δασικών» αυθαιρέτων είναι σημαντικές και εκτιμάται ότι χιλιάδες αυθαίρετα που βρίσκονται κυρίως στον πυρήνα του δάσους, ή μέσα σε ρέμα και αιγιαλό, δεν θα μπορέσουν μετά τον έλεγχο των δηλώσεων, να ενταχθούν τελικά στη ρύθμιση και να «τακτοποιηθούν», με αποτέλεσμα να κριθούν κατεδαφιστέα.

Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό για να εξετάσει τα στοιχεία του ακινήτου (θέση, παλαιότητα, γειτνίαση με ρέμα, περιοχή NATURA κλπ) και κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να εκδώσει την απαιτούμενη βεβαίωση για την τακτοποίηση του κτίσματος.

 • Τι περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αίτηση;

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκµηρίωση τουέννοµου συµφέροντος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Εντοπισμός:

 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου),
 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράµµατος των κτηρίων εντός της έκτασηςενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου),
 • Tην περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτηµα, και των τυχόν κατασκευών που τηνσυνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση,

Β) Υποχρεωτικά έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόµενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή,
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
 3. Εγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος
 4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικούυπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020,
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Γ) Συμπληρωματικά έγγραφα (π.χ. αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλµατος, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

 • Ποιες κατηγορίες κτισμάτων μπορούν να δηλωθούν;

Δηλώνονται μόνο κατοικίες και κάθε μόνιμη κατασκευή πλησίον της κατοικίας, η οποία συνδέεται λειτουργικά με αυτήν και είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της χρήσης της.

 • Δηλαδή, δηλώνω και την εξωτερική αποθήκη, που βρίσκεται μέσα στην έκταση;

Ναι, γιατί είναι παράρτημα της κατοικίας, που την εξυπηρετεί λειτουργικά

 • Εχω ένα σπίτι, που το νοικιάζω σε Airbnb. Μπορώ να το δηλώσω;

Ναι, γιατί στην κατηγορία κατοικία περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους χώρους κατάλληλους τουλάχιστον για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα, όπου οι ένοικοί τους διαμένουν μόνιμα ή εποχιακά.

 • Το σπίτι μου εμφανίζεται στον δασικό χάρτη εντός δασικής έκτασης, έχω οικοδομική άδεια και έκανα αντίρρηση. Ομως έχει και κάποιες αυθαιρεσίες. Πρέπει να το δηλώσω στο σύστημα τώρα;

Οχι, δεν υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία τα κτίσματα με νόμιμη οικοδομική άδεια εντός έκτασης που φαίνεται δασική ακόμα κι αν έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες εντός της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης. Σε αυτήν την περίπτωση οι πολίτες καταθέτουν στη Διεύθυνση Δασών τα εξής δικαιολογητικά και εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας:

–   Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

–   Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

–   Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας.

–   Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

 • Για ποιες περιπτώσεις ο μηχανικός δεν μπορεί να εκδώσει την απαιτούμενη βεβαίωση για την υπαγωγή κτιρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Αποκλείονται της υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, οι παρακάτω περιπτώσεις κτιρίων και κατασκευών:

 1. Που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
 2. Που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
 3. Που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
 4. Που βρίσκονται εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαϊάς, τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 5. Που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.
 6. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει πρόσωπο σε δρόμο, να μην βρίσκεται το κτίσμα και οι λοιπές κατασκευές εντός ζώνης διάστασης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας απαλλοτρίωσης των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών.
 7. Να μην βρίσκονται μέσα σε δημόσιο κτήμα.
 8. Να είναι εκτός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού.
 9. Να μην είναι εντός ζώνη παραλίας.
 10. Να μην είναι σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, ή προστατευόμενη περιοχή, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης.
 11. Να μην είναι σε αρχαιολογικό χώρο
 12. Να μην είναι σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 13. .Να μην είναι σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που είναι μνημείο.
 14. Το κτίριο να μην είναι χαρακτηρισμένο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο.
 15. Το κτίσμα να μην υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής.
 16. Να είναι το κτίσμα εντός απόστασης μικρότερης ή ίσης των είκοσι πέντε (25) μέτρων εφόσον πρόκειται για γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης.
 17. Να μην βρίσκεται το κτίσμα σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας, εκτός αν συνοδεύεται από σχετική έγκριση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Τι γίνεται όταν το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί με άλλους νόμους περί αυθαιρέτων;

Υποβάλλετε κανονικά την δήλωση τώρα και στη συνέχεια εφόσον περάσει τον έλεγχο και τακτοποιηθεί, θα γίνει συμψηφισμός των προστίμων που πληρώθηκαν με το ειδικό πρόστιμο που θα εκδοθεί.

Πηγή: b2green.gr


View full Άρθρου

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
 Κοινοποίηση

×
×
 • Δημιουργία Νέου...