Jump to content

Κτηματολόγιο: 2023 τα δεδομένα για μηχανικούς, νομικούς & ιδιοκτήτες


IDnews
 Κοινοποίηση

Recommended Posts

Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας. Ηδη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα του Κτηματολογίου το 87% των δικαιωμάτων έχει συλλεχθεί. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλους του νέου έτους το 80% των μελετών θα έχει περάσει το στάδιο της Ανάρτησης για τον έλεγχο των στοιχείων και στη συνέχεια θα έχουμε την Περαίωση, που σημαίνει την λήξη της κτηματογράφησης με τη δημιουργία των πρώτων εγγραφών και την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων.

Σημειώνεται πως το 2023 είναι χρονιά ορόσημο για το Κτηματολόγιο, διότι είναι η τελευταία χρονιά που οι ιδιοκτήτες ακίνητων μπορούν να δηλώσουν την περιουσία τους -έστω και με καθυστέρηση- χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο μέχρι τέλος Ιουλίου.

Επιπλέον, είναι η τελευταία χρονιά που μπορούν να κάνουν διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών ώστε να μην χαρακτηριστούν τα ακίνητά τους ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και να περιέλθουν στο Δημόσιο.

Τέλος, εντός του έτους ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του Κτηματολογίου και συμπληρώνεται με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ μπαίνουν σε εφαρμογή και νέοι μηχανισμοί ελέγχου με την σύνδεση Κτηματολογίου και TAXIS.

 

Τι αλλάζει με τα Υποθηκοφυλάκεια

Με τον σχεδιασμό του Κτηματολογίου το σύνολο των πιστοποιητικών θα παρέχονται ηλεκτρονικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία του φορέα.Μέσα στο επόμενο διάστημα, τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας θα έχουν μετεξελιχθεί σε 17 σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματα αυτών.

 

Ψηφιοποίηση Αρχείου 390 Υποθηκοφυλακείων

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του Κτηματολογίου που αφορά την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών – Υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και την υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών, στο οποίο μέσω διαδικτυακής πύλης θα έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν είναι περίπου 600.000.000.

 

Νέα Ηλεκτρονική ενημέρωση με το «my KTIMATOLOGIOlive»

Tο my KTIMATOLOGIOlive είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με ενέργειες που οφείλουν να κάνουν για θέματα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία τους, προσφέροντας την εξ΄αποστάσεως εξυπηρέτηση από τον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τηλεδιάσκεψη.

 

Υπηρεσίες που περιλαμβάνει είναι:

α) Γενική Πληροφόρηση

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να κάνουν οι πολίτες ανάλογα με το στάδιο της κτηματογράφησης ή μετά την ολοκλήρωσή της στο οποίο βρίσκεται η περιοχή (Δήμος) ενδιαφέροντός τους.

β) Εξειδικευμένη Πληροφόρηση

Δίνεται η δυνατότητα παροχής ειδικότερων πληροφοριών για τεχνικά ή νομικά θέματα μετά από καθορισμένο ραντεβού με εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανικό – δικηγόρο). Η υπηρεσία κατά κανόνα απευθύνεται σε αντίστοιχους επαγγελματίες.

 

Oι ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου

Oι ψηφιακές υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων βρίσκονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr) και στο Κτηματολόγιο (ktimatologio.gov.gr).

Περιλαμβάνουν:

  • ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
  • ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις
  • πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων από πολίτες (και αγωγών, δικογράφων κι άλλων πράξεων από δικηγόρους)
  • ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους
  • αυτόματος προδικαστικός έλεγχος
  • αυτόματος υπολογισμός τελών και ηλεκτρονικές συναλλαγές

 

Οι online εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Οι online εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών που παρέχονται στον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου https://www.ktimatologio.gr είναι:

α) Στοιχεία ακινήτων κατά την διαδικασία της Κτηματογράφησης

– Αναζήτηση περιοχών (Ο.Τ.Α.)

– Εντοπισμός του ακινήτου μέσω κινητού

– Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

– Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

– Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

– Ανάρτηση – Αιτήσεις διόρθωσης

– Εκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ)

– Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές

 

β) Πιστοποιητικά μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης

– Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

– Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

– Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

– Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων

– Κτηματογραφικό διάγραμμα

 

γ) Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

– Απόσπαμα από τον Κυρωμένο Δασικό Χάρτη

Πιστοποιητικά NATURA

 

Απαραίτητο το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και έως τις πρώτες εγγραφές, για κάθε συμβολαιογραφική πράξη είναι απαραίτητο να εκδοθεί για το ακίνητο το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Είναι το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τον φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου, με πάγιο τέλος 5 ευρώ και βεβαιώνει ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και έχει εντοπιστεί με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν.

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα με Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Υποβολής (ΚΗΔ)

Σε κάθε συμβόλαιο καθώς και σε περίπτωση που με την κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο ζητούνται γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρονική βάση του Φορέα του Κτηματολογίου

 

Η Κτηματολογική Διαμεσολάβηση για επίλυση των διαφορών

H κτηματολογική διαμεσολάβηση αφορά τη διαδικασία διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, αλλά και γενικότερα υποθέσεις που αφορούν ζητήματα όπως: η χρησικτησία, συμφωνία αποκλειστικής χρήσης, διανομή κλπ και κτηματολογικού δικαίου. Με την ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 4821/2021 είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή ΥΑΣ (υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας) σε κτηματολογικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα ο ενάγων οφείλει πριν από τη συζήτηση της αγωγής και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης να καλέσει, όλους τους εναγομένους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του κτηματολογικού διαμεσολαβητή εφόσον έχει κατατεθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο κι έχει καταστεί εκτελεστό καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή χωρίς καμία άλλη διαδικασία.

 

Από Διαπιστευμένο Μηχανικό η διόρθωση λανθασμένης καταγραφής ακινήτου

Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί λανθασμένη καταγραφή του ακινήτου, τις διορθώσεις (γεωμετρικές μεταβολές) θα κάνει ο διαπιστευμένος μηχανικός, ο οποίος θα πραγματοποιεί τον τοπογραφικό έλεγχο και θα αναλαμβάνει τις διορθώσεις των κτηματολογικών διαγραμμάτων, με τρόπο αξιόπιστο σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ορίζονται από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ο διαπιστευμένος μηχανικός θα έχει πιστοποίηση από τον Φορέα του Κτηματολογίου και θα ελέγχεται, για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων του.

 

Σύνδεση Κτηματολογίου & TAXIS

Ξεκινά το 2023 η διασταύρωση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο με εκείνες που έχουν υποβληθεί στο περιουσιολόγιο του Taxisnet.

Με τη διασύνδεση των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν άμεσα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) που υπάρχουν δηλωμένα τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές και τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο έντυπο Ε9.

Η διασταύρωση των στοιχείων ακινήτων που έχουν δηλωθεί στις δύο εφαρμογές, είναι πολύ εύκολη με βάση τους ΑΦΜ των φορολογουμένων.

Σε όσους εντοπιστούν διαφορές, θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα τους καταλογίζεται ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ, για όλα τα έτη, στα οποία η ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δηλώσει στο Ε9.

πηγή taxydromos.gr


View full Άρθρου

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
 Κοινοποίηση

×
×
  • Δημιουργία Νέου...