Jump to content

Τοπογραφικό διάγραμμα. Μελέτη και σύνταξη υπό το πρίσμα του δικαίου.


Recommended Posts

"Μελέτη" είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου … (βλ.π.χ ορισμό άρθρο Ν.3316/2005)

Είναι σαφές ότι ο σαφής προσδιορισμός είναι μελέτη και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Κύριες εφαρμογές και προσάρτηση. 

1. Στην τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικών

2. Δικαιοπραξίες

3. Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού

4. Σε τοπογραφικά διαγράμματα για κυκλοφοριακές συνδέσεις

5. Σε τοπογραφικά διαγράμματα για χαρακτηρισμό έκτασης ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι νόμιμες αμοιβές για τις εργασίες που απαιτούνται για την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος καθορίζονται στο π.δ 696/1974 (ΦΕΚ 301Α / ) ‘’  

* * *

Ευθύνες Μηχανικού 

Για την - αντικειμενική παραβίαση ενός καθήκοντος επιμελείας θα πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύεται και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής ( της παραβίασης) και του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Τέτοιους αντικειμενικούς κανόνες επιμελείας, η παραβίαση των οποίων (επίσης σε αντικειμενικό επίπεδο) αποτελεί κατά νόμο άλλα και λογικά ουσιώδη προϋπόθεση για την θεμελίωση ευθύνης μηχανικού, αποτελούν και οι περιλαμβανόμενοι σε διατάξεις νόμων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις προδιαγραφές για τη σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων

Η διάκριση των προδιαγραφών και των υποχρεώσεων του μηχανικού προκύπτει από την παράθεση των διατάξεων που αναφέρονται στην υποχρέωση σύνταξης και εκπόνησης μελέτης τοπογραφικού διαγράμματος. Πρέπει, επομένως, οπωσδήποτε να αναζητείται βάσει της συμβατικής σχέσης (Έγγραφη συμφωνία άρθρου 7 Ν.3919/2011) και της ρυθμιστικής νομοθεσίας, τι ευθύνες αναλαμβάνει ο Μηχανικός.

* * *

Κωδικοποίηση διατάξεων
Προς ανάλυση των ευθυνών θα πρέπει πρωτίστως να κωδικοποιήσουμε τις διατάξεις των προδιαγραφών για την σύνταξη των τοπογραφιών διαγραμμάτων ώστε κάθε φορά να είναι ευανάγνωστη η διάκριση τους.

Ν.651/1977. ( έλεγχος κατά ρητή αναφορά του άρθρου).

(Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Α.Π. υπ΄αριθμ.5/2009, (1920/2010 Α.Π)

Ν.4014/2011.

Ν.4030/2011. ( Ειδικό περιεχόμενο όπως καταγράφεται στο νόμο – όροι δόμησης.)

εγκύκλιος 34/ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Διευθ. Τοπογραφικών Εφαρμογών , η οποία παραπέμπει στις ισχύουσες αποφάσεις σύνταξης Μελετών Πράξεων Εφαρμογής:

Αποφ. ΔΤΕ/β/οικ 6504/344 της 13/ (ΦΕΚ 346Β).

Αποφ. Οικ 71934/ Αποφ. Οικ 3504/1106 της 30.1/ (ΦΕΚ 72Δ) (Β κατοικία).

Αρθρο 14 του Ν998/79 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν3208/ για τα διαγράμματα που υποβάλλονται στις δασικές Υπηρεσίες .

Αρθρο 4 του Ν.2971/2001, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τα διαγράμματα καθορισμού αιγιαλού-παραλίας.

* * *

Το ειδικότερο ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. τελευταίο Ν
Το ειδικότερο ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. τελευταίο Ν. 651/1977, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3481/2006 .

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Ν. 651/1977 «...εις πάσαν δικαιοπραξίαν έχουσαν ως αντικείμενον μεταβίβασιν λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μετά ή άνευ κτισμάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον συμβόλαιον τοπογραφικόν διάγραμμα, υπογραφόμενον υπό των συμβαλλομένων και του συντάσσοντος τούτο μηχανικού ή υπομηχανικού εις το οποίον αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τους όμορους ιδιοκτησίας, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών των ως και το εμβαδόν του πωλουμένου ακινήτου. …………………………………εάν ο συντάξας το διάγραμμα και οι συμβαλλόμενοι δηλούν ή βεβαιούν, εν γνώσει, ψευδή ως προς τα ανωτέρω γεγονότα, τιμωρούνται με την ποινήν του άρθρου 2 του Ν.Δ. 105/1969..» (ήδη άρθρο 22 παρ. 6 Ν. 1599/86), ενώ σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 5 του Ν. 651/1977 «Ο κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης συντάσσων συμβόλαιον συμβολαιογράφος υπέχει την κατά τας κειμένας διατάξεις πειθαρχικήν ευθύνην ..».

* * *

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτουν τα εξής:

2.1. Mε την προστατευτική διάταξη του άρθου 5 του Ν.651/9777 (βλ και ερμηνευτική εγκύκλιο 26031/45/77) τέθηκε (επί ποινή ακυρότητας όλων των δικαιοπραξιών που έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου κτλ.) ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού σχετικά με την επιτρεπόμενη ή όχι ανοικοδόμηση του ακινήτου σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

Η σχετική διάταξη προέβλεψε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση τέθηκε ως απαραίτητο στοιχείο προς όφελος των συμβαλλομένων και με σκοπό του νομοθέτη την ορθή τήρηση του Νόμου 651/1977 η οποία καθιέρωσε ένα νέο προστατευτικό πλαίσιο , συνταγματικά καθιερούμενο, μειώνοντας τις περιπτώσεις κατατμήσεων και την ανεξέλεγκτη δόμηση.

Πράγματι, το πλαίσιο αυτό διατυπώνεται ευθέως με την διάταξη του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου στην οποία καθορίζεται ο προστατευτικός σκοπός του νομοθέτη να τηρηθούν πιστά οι απαγορεύσεις που τέθηκαν με το άρθρο 16 και την παρ. 1 του άρθ. 20 του από 17-7/ Ν. Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών "και της παρ. 2 του άρθ. 2 του Ν.Δ. 690/48 "περί συμπληρώσεως των "περί σχεδίων πόλεων διατάξεων".

* * *

(Αρχαιολογία , Δασαρχείο)
Από τη συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Ν.651/1977 προκύπτουν τα εξής :

Στην έννοια των ‘’πολεοδομικών διατάξεων’’ οι οποίες έχουν καταχωριστεί στον Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας προφανώς και δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες προστατευτικές του περιβάλλοντος εν γένει διατάξεις οι οποίες βέβαια τυγχάνει να σχετίζονται με το πλαίσιο οικοδομησιμότητας των ακινήτων. (Αρχαιολογία , Δασαρχείο)

* * *

Όπου ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει στην υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού του Ν.651/1977 και άλλες προστατευτικές διατάξεις το έπραξε, αντιλαμβανόμενος το κενό νόμου, όπως στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162/ ) . Συγκεκριμένα, με νομοθετική πρόβλεψη προστέθηκε στο άρθρο 5 εδάφιο που αφορούσε τις περιοχές που έχουν κηρυχτεί υπό κτηματογράφηση το οποίο παραπέμπει στον Νόμο περί Κτηματολογίου(2664/1998).

Αντίθετα, δεν έπραξε το ίδιο με άλλες ισχύουσες διατάξεις περί Αρχαιολογίας , προστασίας δασών , δασικών εκτάσεων κτλ.

ο νόμος είναι σαφής και δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας λόγω πιθανού κενού. Πέραν των ανωτέρω, ακόμη και αν υποτεθεί ότι στα καθήκοντα επιμελείας του δηλούντος Μηχανικού συμπεριλαμβανόταν πέραν του ελέγχου των ‘’πολεοδομικών διατάξεων’’ με την στενή έννοια και άλλα (καθήκοντα) ελέγχου που προβλέπονται από άλλα νομοθετήματα , αντικειμενικά θα ήταν αδύνατο εν τοις πράγμασι να διατυπωθεί υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού . οι σχετικές βεβαιώσεις – δηλώσεις είναι αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα συγκεκριμένων αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών (Αρχαιολογία, Δασάρχης κτλ) και δεν θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν σε κάποιον ιδιώτη με την προσδοκία να παρέχουν ασφάλεια στις συναλλαγές προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου, υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος.

* * *

Προφανώς η τήρηση των απαγορεύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος, τοπικού και πολιτισμικού, μέσω π.χ των υπηρεσιών του δασαρχείου και της αρχαιολογίας δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο δήλωσης ιδιώτη Μηχανικού .

Εντάσσονται κατ΄ επιταγή του συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ρυθμιστική λειτουργία του Κράτους . Συμπερασματικά στην περίπτωση που κάποιος Μηχανικός κατηγορείται για ψευδή δήλωση του άρθρου 5 του Ν.651/1977, βεβαίως θα πρέπει πάντα να διερευνάται το στοιχείο της δήλωσής του (Αν δηλ η δήλωσή του ήταν ορθή σύμφωνα με τις ‘’πολεοδομικές’’ διατάξεις ως αναλύθηκε ανωτέρω με σκοπό την διασφάλιση των συναλλαγών).

Αντικείμενο της δήλωσης του Ν.651/1977 δεν μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία που αφορούν στην οικοδομησιμότητα ή όχι του ακινήτου που προέρχονται αποκλειστικά από άλλες υπηρεσίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος πλην των πολεοδομικών γραφείων υπό την μορφή διοικητικής πράξης και φυσικά μόνο κατόπιν αιτήσεως.

 

Kων/νος Καρατσώλης Νομικός Σ . Τ.Ε.Ε Νομικός Σ. ΠΣΔAΤΜ

απόσπασμα από πηγή slideplayer.gr

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
×
×
  • Δημιουργία Νέου...