Jump to content

Αυθαίρετα - Φάσεις νόμου Τρίτση


Didonis
 Κοινοποίηση

Recommended Posts

Ν.1337/83(Νόμος Τρίτση)

Ο νόμος περιελάμβανε 3 φάσεις:

  • Α. Φάση:

Εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών έπρεπε οι αυθαιρετούχοι να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με παράβολο και φωτογραφίες), ώστε να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις δύο επόμενες φάσεις.

  • Β. Φάση:

Οι αυθαιρετούχοι υπέβαλλαν πλήρη σχέδια (τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, κτλ), δήλωση αντοχής και 10% του προστίμου που προέκυπτε, το οποίο ήταν σχετικά χαμηλό, με «αντάλλαγμα» τη σύνδεσή τους στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και την αναστολή της κατεδάφισης τους.

  • Γ. Φάση:

Μετά από την καταβολή του υπολοίπου του προστίμου και μόνο για τα αυθαίρετα που ήταν εντός σχεδίου, λαμβανόταν απόφαση νομάρχη για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

4. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού υποβάλλεται από τους κυρίους ή συγκυρίους της αυθαίρετης κατασκευής στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή δήλωση σε έντυπο του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» εις διπλούν. Η δήλωση περιλαμβάνει εκτός από τα ατομικά στοιχεία του δηλούντος, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μόνιμης διαμονής του και την οικονομική εφορία στην οποία υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τη γενική περιγραφή και τον τρόπο κατασκευής του κτίσματος και ότι αυτό δεν υπάγεται στις περιπτώσεις της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού. Η δήλωση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από φωτογραφίες όλων των όψεων της αυθαιρέτου, υπογεγραμμένες από τον δηλούντα και απόδειξη Τράπεζας για καταβολή υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ποσού δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

5. Συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 αρμοδίου τεχνικού, που έχει δικαίωμα υπογραφής μελέτης και που θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που συντάσσονται από αυτόν και συνοδεύουν την δήλωση, υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών που αρχίζει: α) για αυθαίρετα που βρίσκονται μέσα σε περιοχή επεκτάσεων του νόμου αυτού από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού ότι για την περιοχή έχει κινηθεί η διαδικασία εκπόνησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, β) για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε., του άρθρου 29 του νόμου αυτού από τη δημοσίευση του Π. Δ/τος καθορισμού των ορίων της Ζ.Ο.Ε., κατά την παράγρ. 1 του ίδιου άρθρου 29, γ) για τις υπόλοιπες εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές από τη δημοσίευση ανακοίνωσης του πιο πάνω Υπουργού, ότι άρχισε η μελέτη καθορισμού των χρήσεων γης της περιοχής, και δ) για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών προ του 1923 από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 4.

Η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από απόδειξη Τράπεζας για καταβολή υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ποσού ίσου προς το 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή αναφέρεται στη δήλωση με αφαίρεση των 10.000 δραχμών, που καταβλήθηκαν με την αρχική δήλωση σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 18. Όπου στην παράγραφο αυτή προβλέπονται ανακοινώσεις, γίνονται με ανάλογη εφαρμογή της παραγρ. 6 του άρθρ. 12 του νόμου αυτού. Τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση είναι: Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 ή 1:1000 εφʼ όσον πρόκειται για μεγάλες ιδιοκτησίες, με υπολογισμό και πραγματοποιηθέντα συντελεστή δόμησης, σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα: 1:100, σύντομη τεχνικη έκθεση για τον τρόπο κατασκευής του αυθαιρέτου του φέροντος οργανισμού και δήλωση αντοχής του αυθαιρέτου, τη χρήση του αυθαιρέτου, τον υπολογισμό της αξίας του και λοιπά στοιχεία σύμφωνα με όσα θα ορίσει το Διάταγμα της παραγράφου 8 του άρθρου 18.

……………………

8. «Στις περιπτώσεις κτισμάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, τη χρήση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πριν από την έκδοση της απόφασης για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεσή τους δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε ύψος ή επιφάνεια, δεν το ανακαινίζουν ριζικά ή δεν ενισχύουν ή αντικαθιστούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Για την έκδοση των αδειών αυτών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος».

………………

Άρθρο 18

Ειδική εισφορά αυθαιρέτου

1. Για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 31.1.1983 και για τα οποία θα υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του άρθρου 15, επιβάλλεται ειδική εισφορά αυθαιρέτου που δεν μπορεί να είναι μικρό­τερη του ενός δεκάτου ή μεγαλύτερη του πενταπλασίου της συμβατικής αξίας του κτίσματος κατά το χρόνο υποβολής της δηλώσεως και κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρήση, το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής και την εκμετάλλευση του κτίσμα­τος, την κατάσταση του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου κτίσματος από πλευράς ιδιόκτη­των κτιρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με το Π. Δ/γμα της παρ. 8 του άρθρου αυτού.

2. «Η ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τα ακόλουθα μέρη:

α. Ποσό ευρώ είκοσι εννέα (29) ανεξάρτητα από το μέγεθος του αυθαιρέτου, καταβάλλεται με τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 15 του νόμου αυτού».

Η παραπάνω μέσα σε « » παράγραφος τίθεται όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 του υπʼ αριθ. ΓΓΔ 1801/19/30.11.01 (ΦΕΚ 1587 Β΄) απόφασης.

β) συμπληρωματικό ποσό για την κάλυψη του 10% της αξίας του αυθαιρέ­του, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παρ. 5 του παραπάνω άρ­θρου 15 καταβάλλεται με τη δήλωση αυτή.

Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει οποτεδήποτε την ακρίβεια των στοι­χείων των υπεύθυνων δηλώσεων. Σε περίπτωση διαφοράς στο εμβαδόν μεγαλύτε­ρης του 5% η υπόθεση παραπέμπεται οπωσδήποτε στον Εισαγγελέα για ψευδή δή­λωση οι δε επιπλέον κατασκευές δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και κατεδαφίζονται οπωσδήποτε.

γ) Το υπόλοιπο της ειδικής εισφοράς βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ..

...................

γ) αυθαίρετα τα οποία παραμένουν εκτός σχεδίου.

Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά μόνον τα μέρη (α -ανέγερσης) και (β -διατηρησης) της παραγράφου 2 μέχρι την οριστική τους ρύθμιση,

 

Link to comment
Share on other sites

Μόνο καλά λόγια μπορεί να πει  κανείς για εκείνο τον ομολογουμένως πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή νόμο του αείμνηστου Τρίτση. Προσπάθησε να μαζέψει τα...ασυμμάζευτα τότε επιβάλλοντας τις ποινές για τα μεταγενέστερα αυθαίρετα, απαγορεύσεις περιφράξεων προς προστασία της απρόσκοπτης προσπέλασης στις ακτές, διατάξεις για τα μη άρτια οικόπεδα, τα σχέδια πόλεως και τις πράξεις εφαρμογής και πολλά ακόμα. Δυστυχώς, παρά την πρωτοπορία του νόμου αυτού, μπήκε και το "αγκάθι" που τα χάλασε όλα, αφού υπήρχε διάταξη που επέτρεπε μεταβιβάσεις ακινήτων με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι προ 83 (προ ημ/νιας ισχύος του Ν. 1337) και έτσι  μεταβιβάστηκαν χιλιάδες ακίνητα με αυθαιρεσίες (ακόμα και εντελώς αυθαίρετα) μόνο με υπεύθυνη δήλωση του τότε Ν. 109/69. Αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ.  12(*)

(*)12. Σε κάθε δικαιοπραξία, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση κτίσματος, αναφέρεται στο πωλητήριο συμβόλαιο ο αριθμός της άδειας οικοδόμησης του κτίσματος αυτού και επισυνάπτεται κυρωμένο αντίγραφό τους, εφόσον το κτίσμα οικοδομήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Αν το μεταβιβαζόμενο κτίσμα έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων που συντάσσεται κατά το ΝΔ-105/69 " περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος " ότι το μεταβιβαζόμενο έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
 Κοινοποίηση

×
×
  • Δημιουργία Νέου...