Jump to content
 • Άδεια Μικρής Κλίμακας. Εγκύκλιος αρ.38 - 2023


  Didonis

  Νέα Εγκύκλιο εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ για την Διαχείριση Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

  Το κείμενο της εγκυκλίου

  ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας»

  Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαχείριση μεγάλου αριθμού «Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», που παραμένουν σε εκκρεμότητα στις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα και έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291/τ.Α΄/27/12/2001) περί «Εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
  • τις διατάξεις του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12/05/2016), όπως ισχύει, με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
  • τις οδηγίες που έχουν δοθεί τις υπ’ αριθμ. 7/1993, 16/1997, 10/2015 και 33/2023 εγκυκλίους,

  σας κοινοποιούμε τα κάτωθι:

  Γενικά

  Με τις διατάξεις του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/03/11/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επαναπροσδιορίστηκαν οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ΕΕΔΜΚ (σχετ. παράρτημα) και ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν τη διαδικασία έκδοσής τους.

  1. Υποβαλλόμενα Γενικά Δικαιολογητικά

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (ΦΕΚ 1843/τ.Β`/13.05.2020), Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη χορήγηση της ΕΕΔΜΚ υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών (e-Άδειες), μεταξύ άλλων, τα εξής γενικά δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.
  • Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου.
  • Στη βεβαίωση – τεχνική έκθεση εκτός των άλλων, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου και περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, τα κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.

  Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.

  • Προϋπολογισμός εργασιών μόνο για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται έλεγχος υπέρβασης ή μη του οριζομένου ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4495/2017, όπως ισχύει, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017.
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.
  • Φωτογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού.
  • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.).

  Για καθεμία από τις εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, καθορίζονται κατά περίπτωση, επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 Υ.Α.).

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 της εν λόγω Υ.Α., η αρμόδια ΥΔΟΜ αποστέλλει αντίγραφο του ηλεκτρονικού εντύπου της ΕΕΔΜΚ αμελλητί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (e-ΕΦΚΑ) και στον Δήμο.

  2. Διάρκεια ισχύος των ΕΕΔΜΚ

  Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού (άρθρο 5, παρ. 4 της Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/20).

  3. Διαχείριση ΕΕΔΜΚ από τις Τοπικές Διευθύνσεις

  Με βάση το ισχύον νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 34, παρ. 13, περ. γθ΄ του Π.Δ. 8/2019, εγκ. 33/2023 του e-ΕΦΚΑ κ.λπ.), για τον καθορισμό των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών και την παρακολούθηση των έργων μικρής κλίμακας, οι Τοπικές Διευθύνσεις προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

  • Διαπιστώνουν την υποβολή ΑΠΔ για όλες τις ημέρες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 38 του Κ.Α. και για όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην ΕΕΔΜΚ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες δύναται να ζητηθεί η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού (που σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεωτικά συνοδεύει την αίτηση για τη χορήγηση ΕΕΔΜΚ) και λοιπά στοιχεία κατά περίπτωση.
  • Μέτα την αποπεράτωση των εργασιών προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εκκαθάριση των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκ. 7/1993, 16/1997, 10/2015 κ.λπ.
  • Όταν διαπιστώνεται η εκτέλεση εργασιών από προσωπικό εστεγασμένης εταιρείας, ζητείται η προσκόμιση τιμολογίων – ιδιωτικών συμφωνητικών κ.λπ. και διενεργείται έλεγχος καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (μισθωτών και μη μισθωτών).

  Για τη διαπίστωση ανασφάλιστης εργασίας σε εν εξελίξει έργα μικρής κλίμακας, ή όπου υπάρχουν ενδείξεις εικονικής ασφάλισης όπως αναφέρεται και στην εγκ. 33/2023, ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εργασιών που αναφέρονται στις ΕΕΜΚΔ, σε σχέση με τις πραγματικά εκτελεσθείσες εργασίες (λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες τις εγκ. 10/2015), αποστέλλεται αίτημα προς το αρμόδιο ΠΕΚΑ για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (σχετ. το άρθρο 14 του ΠΔ 8/2019).

  Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 (παρ. 9α) του Α.Ν. 1846/51 και τον ν.4387/2016, όπως ισχύει, τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να ζητούν από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική, οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρούν αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου τους. Επομένως σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του εργοδότη σε πρόσκληση της υπηρεσίας για την προσκόμιση δικαιολογητικών – στοιχείων που συνοδεύουν την ΕΕΔΜΚ (τεχνική έκθεση μηχανικού, φωτογραφικό υλικό, κατόψεις κατά περίπτωση κ.λπ.), είναι δυνατόν αυτά να αναζητηθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.

  Του παρόντος εγγράφου να λάβει γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητός σας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ (επικαιροποίηση παρ. 2 άρθ. 29 του ν.4495/21)

  Έγκριση ΕΔΜΚ απαιτείται για τις παρακάτω εργασίες (άρθρο 29, παρ.2 του ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):

  α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003,

  β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων και πληγέντων από βίαια συμβάντα,

  γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,

  δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,

  ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας («προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο» – άρθρο 2 παρ.74 του ν.4067/2012),

  στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,

  ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριο-θετημένους με το από 24.5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,

  η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,

  θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,

  ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,

  ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,

  ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,

  ιγ)  επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,

  ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,

  ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,

  ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 (Κατασκευές πάνω από το κτίριο) του ν. 4067/2012,

  Iζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ,

  ιη)  κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,

  ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,

  κ)  συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,

  κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,

  κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,

  κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,

  κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

  κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

  κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, κη) καταργήθηκε η εν λόγω περίπτωση (σχετ. η ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/117/2020 Υ.Α.),

  κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας,

  λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,

  λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ. 6 ιστ΄ του άρθρου 11 του ν. 4067/ 2012,

  λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

  λγ) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο,

  λδ) εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις,

  λε) εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λστ) διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών,

  λζ) εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμό,

  λη) τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του ν.4610/2019, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη. Στις εργασίες, περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες για την τοποθέτηση των αιθουσών διαμορφώσεις του εδάφους. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των αιθουσών, η υλοποίηση της οποίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ,

  λθ) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, που δεν εμπίπτουν στην περ. ιη της παρ.1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017,

  μ) εγκατάσταση μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών,

  μα) εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν.4067/2012,

  μβ) εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ.,

  μγ) εργασίες εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας συσσωρευτών.

  Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ έως η΄, ιθ΄, λ΄, λδ΄, λε΄, μ΄, μα΄ και μβ΄, δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

  Για τις εργασίες των υπόλοιπων περιπτώσεων οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000) υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του ν. 4495/2017, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

  Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο εδώ

  • Like 1

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

  Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Είσοδος

  Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

  Είσοδος Τώρα

 • Καλώς όρισες

  Σε 2 λεπτά μπορείς να κάνεις εγγραφή στο eBuildingID.gr και να έχεις πλήρη πρόσβαση ΄σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες.

  Θα μπορείς να συμμετέχεις στον διάλογο με ερωτήσεις - απαντήσεις.

  Να κατεβάσεις χρήσιμα αρχεία και εφαρμογές από τα Download

  χωρίς υποχρέωση και Δωρεάν

 • Με μια ματιά ...

  1. 0

   Δ- Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.

  2. 0

   Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.

  3. 0

   Δ- Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Ικριωμάτων.

  4. 0

   Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Ικριωμάτων.

  5. 0

   Υποχρεωτική η τακτοποίηση αυθαιρέτων πριν την ενοικίαση κατοικίας, καταστήματος, επαγγελματικών χώρων και AIRBNB

  6. 0

   Σε άμεσο χρόνο οι πτώσεις κεραυνών στην Ελλάδα και παντού

 • DownLoad

 • Φώτο Γκάλερι

 • Συνδεδεμένοι (Πλήρης λίστα)

  • There are no registered users currently online
×
×
 • Δημιουργία Νέου...