Jump to content

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΦΕΚ 2007)


Recommended Posts

Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551/2007

ΦΕΚ 1136/Β/6-7-2007


Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ 455/τ. Β΄/1996) και Π4β/οικ.4690/30.8.1996 (ΦΕΚ 833/τ. Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», αντίστοιχα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τ ις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995. «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ. Α').
2.Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α').
3.Τ ις διατάξεις του ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153 Α').
4.Τ ις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α').
5.Τις διατάξεις του π. διατάγματος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.Την υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ 3176/1996 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα)» (ΦΕΚ 455 Β'/1996), και την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ.4690/1996 (ΦΕΚ 833Β'/1996) υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
7.Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 τ. Β').
8.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/1996 (ΦΕΚ 455/τ. Β'/1996) και Π4β/ οικ.4690/1996 (ΦΕΚ 833/τ. Β'/1996) υπουργικές αποφάσεις «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», αντίστοιχα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ορισμός Σκοπός Δυναμικότητα Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)

1.α) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι οι μονάδες, που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη),
β) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.Μ.Κ.), είναι οι μονάδες, που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη) χωρίς επιχειρηματικό κέρδος. Τα καταβαλλόμενα δε τροφεία στις μονάδες αυτές καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας τους και μόνο.
Οι Μ.Φ.Η. εξασφαλίζουν υποχρεωτικώς σ’ αυτά:
Υγιεινή διαμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόμενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους.
Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόμενου με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις 1.600 θερμίδες τροφής με την σωστή ποιοτική σύνθεση.
Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία.
Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρα διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο.
Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόμενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ.).
Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση του περιθαλπόμενου.
Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικά εφικτή.
Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου.
Στις Μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαγορεύονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με εξαίρεση εκείνες των οποίων το προϊόν χρησιμοποιείται προς όφελος των ηλικιωμένων, π.χ. καλλιέργεια οπωροκηπευτικών ή δωρεάν κόμμωση και κούρεμα των περιθαλπομένων.
2.Για τη λειτουργία κάθε Μ.Φ.Η. είναι απαραίτητη η Άδεια Ίδρυσης και η Άδεια Λειτουργίας.
3.Κάθε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οφείλει να επιτρέπει στον Κοινωνικό Σύμβουλο τον οριζόμενο από το ν. 2345 άρθρα 1 παρ. 4, την ελεύθερη πρόσβαση σ’ όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών και να εξασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων του καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
4.Η δυναμικότητα κάθε Μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 κλίνες. Οι ΜΦΗ που έχουν πάνω από 100 κλίνες και λειτουργούν νόμιμα, εξακολουθούν τη λειτουργία τους. Ελάχιστη δυναμικότητα των ΜΦΗ ορίζονται οι 10 κλίνες.
5.Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με τις Μ.Φ.Η. για την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης

α. Για την ίδρυση Μ.Φ.Η. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση οικοπέδου.
1.Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να ιδρύονται μέσα σε αστικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο οδικό δίκτυο για την απρόσκοπτη προσέγγιση των τροχοφόρων.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση των Μ.Φ.Η. σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ξεχωριστή είσοδος έξοδος για τη Μονάδα.
2.Το γήπεδο της Μ.Φ.Η. πρέπει, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα Δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, και τηλεφώνου.
β. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
1.Αίτηση του φυσικού ή Νομικού Προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του Νομικού Προσώπου), την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό των κρεβατιών και το συγκεκριμένο σκοπό της επιχείρησης.
2.Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ. 82070/22.12.1989 σύνταξης μελετών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, για την έκδοση άδειας δόμησης.
3.Στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται η νομιμότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Γ.Ο.Κ. (ν. 1577/1985) όπως ισχύει.
4.Τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
α) Τη περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
β) Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
γ) Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
δ) Πίνακα τελειωμάτων χώρων και τρόπο κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
ε) Τον αριθμό των εξυπηρετουμένων από τη Μ.Φ.Η.
ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και πλήρη λειτουργική περιγραφή.
5.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2.
6.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης.
7.Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα).
Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια).
Γ ια τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γ ραφείο Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά την έκδοση άδειας δόμησης και την υποβολή της εγκεκριμένης πλήρους μελέτης στη Διεύθυνση (ή το τμήμα) Πρόνοιας, χορηγείται η άδεια ίδρυσης.
Γ. Οι Μ.Φ.Η. υπάγονται στις διατάξεις:
1.Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».
2.Του κανονισμού Πυροπροστασίας νέων κτιρίων στην κατηγορία «χρήσης Η».
3.Στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων της Μ.Φ.Η. θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο «Κανονισμός άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας και Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας».

Άρθρο 3
Άδεια λειτουργίας

1.Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, για την άδεια λειτουργίας της Μ.Φ.Η. υποβάλλονται στη Δ/νση ή το Τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.1Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια. που θα μνημονεύει τον αριθμό της άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση.
1.2Δικαιολογητικό του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης.
1.3Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης.
1.4Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
1.5Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.
Εκδίδεται στη συνέχεια η άδεια λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής, ότι η επιχείρηση συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Η παραπάνω απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.Η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία: α) Ιδιοκτησιακό καθεστώς β) Δυναμικότητα κλινών, γ) Εσωτερικός Κανονισμός, δ) Λειτουργία της Μ.Φ.Η. ( διαρρυθμίσεις, προσθήκες τμημάτων, κ.λπ.).
3.Σε περίπτωση που στις ΜΦΗ μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, αυτές οφείλουν μέσα σε διάστημα 6 μηνών να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ/νση ή το Τ μήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία εκδίδει αναθεωρημένη Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις.
4.Οι Μ.Φ.Η. οι οποίες επιθυμούν αλλαγή στη δυναμικότητα των κλινών τους ή στην λειτουργία της μονάδας (διαρυθμίσεις, προσθήκες τμημάτων, κ.λπ.), οφείλουν να υποβάλουν στη Δ/νση ή το τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα παρακάτω στοιχεία, υπογεγραμμένα από έχοντα τη σχετική αρμοδιότητα διπλωματούχο Μηχανικό:
α. έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας.
β. Κατόψεις, στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι εν λόγω τροποποιήσεις.
Στη συνέχεια η Δ/νση ή το τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκδίδει αναθεωρημένη άδεια λειτουργίας (ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις.
5.Για τις Μ.Φ.Η. που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πριν την δημοσίευση της παρούσας, κάθε νέα προσθήκη κτισμάτων στο ίδιο ή σε όμορο οικόπεδο με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας των κλινών μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των 100 κλινών, που πραγματοποιείται μετά την δημοσίευση της παρούσας, θα διέπεται μόνο ως προς τις διαστάσεις των θαλάμων, το χώρο διημέρευσης τραπεζαρίας και τις υπαίθριες εγκαταστάσεις, από τις ρυθμίσεις του παρόντος κτιριολογικού προγράμματος. (άρθρο 4, πίνακας Ι).
6.Οι ΜΦΗ οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πριν τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν προβεί σε τροποποιήσεις των εγκαταστάσεών τους που συνεπάγεται αύξηση ή μείωση των κλινών τους οφείλουν να υποβάλουν στη Δ/νση ή το τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας τα παρακάτω στοιχεία, υπογεγραμμένα από έχοντα τη σχετική αρμοδιότητα διπλωματούχο Μηχανικό:
α. έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας.
β. Κατόψεις, στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι εν λόγω τροποποιήσεις.
Στη συνέχεια η Δ/νση ή το τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκδίδει αναθεωρημένη άδεια λειτουργίας (ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής) με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την αρχική τους αδειοδότηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις.
7.Σε περίπτωση μεταστέγασης ΜΦΗ απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
8.Οι λειτουργούσες ΜΦΗ με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 692/1979 δεν οφείλουν να προσαρμοστούν με τις διατάξεις των σχετικών (6) Υπουργικών Αποφάσεων ή στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Κτιριολογικό πρόγραμμα Μετρικά στοιχεία (Μ.Φ.Η.)

1.Οι χώροι και οι επιφάνειες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Μ.Φ.Η., δίνονται στο Πίνακα Ι που ακολουθεί.
2.Οι κλίνες των Μ.Φ.Η. διατάσσονται σε Μονάδες Διαβίωσης (ΜΔ) με μέγιστο αριθμό κλινών τις 25 κλίνες.
3.Όλοι οι χώροι υγιεινής των θαλάμων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατότητα χρήσης τους και από μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα. Ανά όροφο να υπάρχει χώρος για WC/DS για ΑΜΕΑ.
4.Η Μ.Φ.Η. είναι υποχρεωμένη να διαμορφώνει τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της, σε χώρο πράσινου. Στο χώρο αυτό απαγορεύεται η εναπόθεση αντικειμένων, υλικών ή απορριμμάτων.
5.Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, της προηγούμενης παραγράφου, θα διαρρυθμίζεται καταλλήλως για την ασφαλή κυκλοφορία και άνετη παραμονή των περιθαλπόμενων. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος σε μ2 του αριθμού των κλινών (π.χ. για 50 κλίνες ο ελάχιστος ακάλυπτος χώρος θα είναι 250 μ2). Όπου δεν επαρκεί ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, μπορεί να διαμορφώνετε το δώμα σε χώρο πρασίνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή προσπέλαση και παραμονή των περιθαλπομένων σε αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑ­

ΝΕΙΕΣ

Μ2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΜΔ) (1)

 

Μέχρι 25 κλίνες

1

Θάλαμος 1 κλίνης (Θέση A)

12,0

Με WC/D

2

Θάλαμος 2 κλινών (Θέση ΑΒ)

18,0

Με WC/D

3

Θάλαμος 3 κλινών (Θέση Β)

24,0

Με WC/D

4

Θάλαμος 4 κλινών (Θέση Γ)

30,0

Με WC/D

5

Χώρος Διημέρευσης

0,6

2/κλίνη) Καθιστικό - Ελάχιστο εμβαδόν 12 μ2

6

Στάση αναπηρικών αμαξιδίων

 

Διεύρυνση του διαδρόμου

7

Στάση εργασίας/ λινοθήκη (2)

10,0

 

8

Office (2)

9,0

Με ερμάρια, νεροχύτη

9

Ακάθαρτα, σκωραμίδες (2)

2,0

 

Β

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

 

 

10

Είσοδος/υποδοχή/αναμονή

 

Με πάγκο πληροφοριών και μικρό καθιστικό

11

W.C. Επισκεπτών

6,0

Δύο WC εκ των οποίων το ένα ΑμεΑ.

12

Γραφείο Διοίκησης

10,0

 

13

Γραφείο Προϊσταμένης

9,0

 

14

Γραφείο / εξεταστήριο ιατρού

14,0

Με ερμάρια και ψυγείο για φύλαξη φαρμάκων

15

Ειδικό λουτρό

9,0

Με νιπτήρα και λεκάνη

16

Χώρος Φυσικοθεραπείας

15,0

Ο χώρος επαυξάνεται κατά 2 μ2 για κάθε 10 κλίνες επιπλέον των 25

17

Θάλαμος μόνωσης/προσωρινής νοσηλείας

18,0

Με WC/D, ένας θάλαμος για Μ.Φ.Η μέχρι 50 κλί­νες. Άνω των 50 κλινών απαιτείται και δεύτερος θάλαμος.

18

Κοιτώνας προσωπικού

12,0

Με WC/D

19

Χώρος Καθιστικού-Τ ραπεζαρίας-Εργοθερα- πείας

1,0/

κλίνη

 

Γ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

20

Κουζίνα

 

 

20.1

Περίπτωση Α (3)

 

Στην περίπτωση που το φαγητό παρασκευάζεται στη Μ.Φ.Η.

 

Κουζίνα για Μονάδα μέχρι 50 κλίνες

44,0

Μαγειρείο, αποθήκες/ψυγεία, προπαρασκευή, πά­γκος σερβιρίσματος, πλύση σκευών/πιάτων, γρα­φείο

 

Κουζίνα για Μονάδα μέχρι 100 κλίνες

70,0

20.2

Περίπτωση Β

 

Στην περίπτωση εξωτερικής τροφοδοσίας (Catering)

 

για Μονάδα μέχρι 50 κλίνες

30,0

Παραλαβή, προετοιμασία, πάγκος σερβιρίματος, ψυγείο,πλύση πιάτων

 

για Μονάδα μέχρι 100 κλίνες

45,0

21

Πλυντήριο

 

 

 

Περίπτωση Α (3)

 

Στην περίπτωση που η πλύση γίνεται στη Μ.Φ.Η.

21.1

για Μονάδα μέχρι 50 κλίνες

30,0

Πλυντήριο, στεγνωτήριο, σιδερωτήριο

 

για Μονάδα μέχρι 100 κλίνες

60,0

21.2

Περίπτωση Β

 

Στην περίπτωση που η πλύση γίνεται εκτός Μο­νάδας

 

για Μονάδα μέχρι 100 κλίνες

12,0

 

22

Αποδυτήρια WC/D προσωπικού

6,0

WC/ντους και ερμάρια /ανά 10 εργαζόμενους

 

 

(1)Η Μονάδα αναπτύσσεται ανά επίπεδο, δεν επιτρέπεται δηλαδή η ανάπτυξή της σε δύο ή περισσότερους ορόφους.
(2)Στην περίπτωση που αναπτύσσονται δύο Μονάδες στον ίδιο όροφο οι χώροι 7, 8 και 9 μπορούν να είναι κοινοί με εμβαδά 15, 12 και 3 μ2 αντίστοιχα
(3)Χώροι των οποίων η ανάπτυξη είναι προαιρετική.

Άρθρο 5
Κυκλοφορία μέτρα ασφάλειας

1.Διαφορετικές στάθμες δαπέδου στον ίδιο όροφο δεν επιτρέπονται. Αν για τεχνικούς λόγους είναι αναπόφευκτες, θα αντιμετωπίζονται με κεκλιμένο επίπεδο, κλίσης το πολύ 7%. Το κεκλιμένο αυτό επίπεδο θα έχει αντιολισθηρή επικάλυψη.
2.Όλοι οι διάδρομοι και οι κλίμακες που εξυπηρετούν ηλικιωμένους πρέπει να έχουν χειρολαβές και από τις δύο πλευρές σε ύψος 0.800.90 μ. από το δάπεδο, όπως επίσης κα φωτισμό νυκτός και έκτακτης ανάγκης με μπαταρίες σε όλο το κτίριο.
3.Τα πλάτη των διαδρόμων, κλιμάκων και θυρών του κτιρίου πρέπει να εναρμονίζονται με τα οριζόμενα από τον [Κανονισμό Πυροπροστασίας των Νέων Κτιρίων] (π.δ. 71/1988, ΦΕΚ 32/Α') για όλα τα νέα κτίρια στα οποία είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες που οδηγούν στους θαλάμους, τους χώρους υγιεινής, ψυχαγωγίας, και φυσικοθεραπείας πρέπει να εξασφαλίζουν την άνετη διάβαση αναπηρικού αμαξιδίου, και η λειτουργία των θυρών αυτών να είναι δυνατή από τον ίδιο το άτομο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.
4.Τα πλάτη των κλιμακοστασίων και η μορφή των βαθμίδων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό για κτίρια Υγείας και Πρόνοιας.
5.Στις θέσεις πυκνής κυκλοφορίας περιθαλπόμενων, αν χρησιμοποιηθούν γυάλινες πόρτες, αυτές θα πρέπει να είναι security και θα σημαίνονται επαρκώς, για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
6.Οι θύρες όλων των wc/ds που χρησιμοποιούνται από τους εξυπηρετούμενους μπορεί να είναι είτε ανοιγόμενες προς τα έξω είτε συρόμενες εξωτερικά.
7.Θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον αναπηρικό καρότσι για κάθε 25 άτομα για τα οποία θα προβλέπονται θέσεις στάθμευσης έτσι ώστε να μην παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 6
Χαρακτηριστικά θαλάμων

1.Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να διαθέτουν θαλάμους με μία έως τέσσερις κλίνες και με ιδιαίτερο WC/D στο οποίο θα εξασφαλίζεται η χρήση του και από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Οι διαστάσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των θαλάμων και των λουτρών, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό που αναφέρεται στη παράγραφο Γ εδάφιο 3 του άρθρου 2, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι ηλικιωμένοι, που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.
2.Θάλαμος μιας κλίνης θεωρείται θέση Α', δύο κλινών θέση ΑΒ', τριών κλινών θέση Β', τεσσάρων κλινών θέση Γ'.
3.Δύο θάλαμοι μονόκλινοι ή δίκλινοι μπορεί να διαθέτουν κοινό WC/D υπό την προϋπόθεση όμως ότι το WC/D αυτό ευρίσκεται ανάμεσα ή στα όρια των θαλάμων. Στην περίπτωση αυτή οι 2 θάλαμοι υπολογίζονται σαν ένας και η κατηγορία του ενοποιημένου αυτού θαλάμου προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των κλινών που υπάρχουν και στους δύο θαλάμους. Στη περίπτωση αυτή οι κλίνες και στους δύο θαλάμους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τέσσερις (4).
4.Ο κάθε θάλαμος περιθαλπομένων θα διαθέτει:
α) Κατάλληλο ηλεκτρικό φωτισμό οροφής, επίτοιχο κλίνης και φωτισμό νύκτας και έκτακτης ανάγκης με μπαταρία.
β) Εντοιχισμένη ή κινητή ιματιοθήκη αναλόγων διαστάσεων με τα απαραίτητα ράφια, συρτάρια και ράβδους ανάρτησης των ρούχων.
γ) Κρεβάτι, τραπεζάκι, κομοδίνο και μία τουλάχιστον πολυθρόνα για κάθε περιθαλπόμενο. Τα έπιπλα πρέπει να είναι του εγκεκριμένου υπό του ΕΟΤ για ξενοδοχεία τύπου Α' και ανάλογα το ελάχιστο Γ' κατηγορίας.
δ) Εξωτερική τηλεφωνική γραμμή για κάθε 10 περιθαλπόμενους.
ε) Κάθε κλίνη θα έχει εγκατάσταση κλήσης προσωπικού.
5.Ο θάλαμος μόνωσης/ προσωρινής νοσηλείας προορίζεται κυρίως για την ολιγοήμερη φιλοξενία ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας π.χ. με μεταδοτικά νοσήματα.

Άρθρο 7
Λουτρό και ειδικές κατασκευές

1.Σε κάθε θάλαμο Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα υπάρχει ιδιαίτερο λουτρό ή WC/D, για το οποίο θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού που αναφέρεται στη παράγραφο Γ εδάφιο 3 του άρθρου 2. Ειδικότερα ο χώρος υγιεινής των θαλάμων θα περιλαμβάνει:
α) Λουτήρα ή ανάλογη διαμόρφωση δαπέδου με σιφόνι απορροής, με κρουνό ανάμιξης θερμούψυχρού νερού, κινητό καταιονητήρα (ντους), κάθισμα και χειρολαβές σε κατάλληλες θέσεις για τη διευκόλυνση των περιθαλπόμενων κατά την ώρα της ατομικής τους καθαριότητας.
β) Λεκάνη αποχωρητηρίου με σκέπασμα, καθώς και σύστημα απομάκρυνσης των ακαθαρσιών με επαρκή για το σκοπό αυτό πίεση νερού. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει σύστημα ειδοποίησης: του προσωπικού σε περίπτωση αδυναμίας του περιθαλπόμενου, καθώς και χειρολαβές σε κατάλληλες θέσεις για διευκόλυνση των περιθαλπομένων.
γ) Νιπτήρα διαστάσεων τουλάχιστον 0,40Χ0,50 μ. και επιχρωμιωμένη βρύση ανάμιξης θερμού και ψυχρού νερού.
2.Το Ειδικό Λουτρό προοριζόμενο για την ατομική υγιεινή των μη αυτοεξυπηρετούμενων θα εκπληρώνει τις εξής προϋποθέσεις.
α) Οι διαστάσεις θα εξασφαλίζουν τον καθαρισμό των περιθαλπόμενων σε λουτήρα ή επί φορητής κλίνης.
β) θα περιέχει:
•λουτήρα με χειρολαβές προσπελάσιμο από τις 3 πλευρές ή απλό σιφόνι δαπέδου, κινητό καταιονητήρα, ειδικό σταθερό κάθισμα προσπελάσιμο από όλες τις πλευρές και χειρολαβές για τη στήριξη του περιθαλπόμενου,
•μία λεκάνη αποχωρητηρίου και ένα νιπτήρα.
3.Ένα μηχάνημα ανέγερσης και ανύψωσης ανά μονάδα.

Άρθρο 8
Μαγειρείο και χώροι αυτού

1.Το μαγειρείο πρέπει να είναι αναλόγων διαστάσεων, να διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των περιθαλπόμενων εστία, η οποία θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα ή πετρέλαιο ή υγραέριο ή φυσικό αέριο και ένα τουλάχιστον φούρνο.
2.Στους χώρους του μαγειρείου θα υπάρχουν.
α) Εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης μαγειρικών σκευών, που θα περιλαμβάνουν διπλές βαθιές λεκάνες από λείο αδιαπότιστο υλικό συνδεόμενες απ’ ευθείας με τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και εφοδιασμένες με εγκατάσταση θερμού και ψυχρού νερού.
β) Η πλύση και ο καθαρισμός των σκευών επίσης εστίασης θα πραγματοποιείται είτε με μηχανική αυτόματη πλύση (πλυντήρια), είτε με ειδικές εγκαταστάσεις, που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.
γ) Ηλεκτρικό ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 25 κυβικών ποδών για Μ.Φ.Η. δυναμικότητά μέχρι 50 κλινών. Για Μ.Φ.Η. με περισσότερους περιθαλπόμενους θα υπάρχουν θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης ανάλογοι με τον αριθμό των περιθαλπόμενων.
3.Οι χώροι του μαγειρείου θα εξαερίζονται επαρκώς με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.
4.Ιδιαίτερο χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων.
5.Θερμοτράπεζα ανάλογης χωρητικότητας για τις πάνω από 50 κλίνες Μ.Φ.Η.
6.Σκευοθήκη και πιατοθήκη ανάλογης χωρητικότητας, η οποία θα μπορεί να περιληφθεί στο χώρο του μαγειρείου.
7.Η Μ.Φ.Η. έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εταιρείας παρασκευής έτοιμων γευμάτων (catering) για τη σίτιση των περιθαλπομένων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση προς τη Διεύθυνση ή το τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας συνοδευόμενη από τη σύμβαση και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης catering.

Άρθρο 9
Δάπεδο Επιστρώσεις Επικαλύψεις

1.Τα δάπεδο των θαλάμων, των διαδρόμων και γενικά των χώρων όπου κυκλοφορούν οι περιθαλπόμενοι, θα πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικό που αφενός καθαρίζεται εύκολα και αφετέρου είναι αντιολισθηρά.
2.Οι επιφάνειες των τοίχων των θαλάμων πρέπει να είναι βαμμένες από το δάπεδο και μέχρι την οροφή με υδρόχρωμα ή με πλαστικά ακρυλικά χρώματα όπως και οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια και μέχρι του ύψους 1.10 μ. τουλάχιστον, με χρώματα ριπολίνης.
3.Τα WC/D θα επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψους 1.70 μ. τουλάχιστον με πλακίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τοίχους των μαγειρείων, πλυντηρίων και νεκροθαλάμου.

Άρθρο 10
Θέρμανση αερισμός φωτισμός

1.Κάθε Μ.Φ.Η. πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής ή άλλης (επιστημονικά κατάλληλης) θέρμανσης, η οποία όμως θα εξασφαλίζει θερμοκρασία τουλάχιστον 22 βαθμούς Κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Θα πρέπει να διαθέτει κλιματισμό τουλάχιστον στους χώρους διημέρευσης και τραπεζαρίας. Γ ια νέα κτίρια απαραίτητος είναι ο κλιματισμός και στους θαλάμους.
2.Σε κάθε χώρο της Μ.Φ.Η. θα εξασφαλίζεται καλός και επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός και αερισμός.
3.Ειδικότερα οι θάλαμοι και οι χώροι διημέρευσης των περιθαλπόμενων θα έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισμό και ηλιασμό (με προσανατολισμό κατά προτίμηση Ν έως Ν.Α.), απαγορευμένου του φωτισμού και αερισμού τους διαμέσου των φωταγωγών.
Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο (στην αυλή) αν είναι ισόγειοι.

Άρθρο 11
Εγκαταστάσεις

Κάθε Μ.Φ.Η. θα πρέπει να έχει:
1.Σε όλα τα νέα κτίρια Μ.Φ.Η. των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 13.6.2000 είναι υποχρεωτική
η κατασκευή ανελκυστήρα καθώς και η εξασφάλιση της προσπέλασης από τη στάθμη του πεζοδρομίου σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 28 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Δ').
Στα υφιστάμενα πριν τις 13.6.200 κτίρια που διαθέτουν ισόγειο και ένα ακόμη όροφο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μηχανικά μέσα κατακόρυφης μετακίνησης.
2.Δίκτυο διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος συνεχούς παροχής και επαρκούς πίεσης, αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.
3.Σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας σύμφωνα με τον «Κανονισμό Πυρασφάλειας των Νέων Κτιρίων» ή σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα υφιστάμενα πριν την εφαρμογή του Κανονισμού κτίρια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
4.Φορητές συσκευές συμπύκνωσης οξυγόνου, μία μέχρι 50 κλίνες, όπως και φορητή συσκευή αναρρόφησης, μια μέχρι 50 κλίνες, η χρήση της οποίας θα γίνεται πάντα παρουσία του γιατρού της μονάδας.

Άρθρο 12
Βιβλία και στοιχεία της Μονάδας

1.Ημερολόγιο εισερχόμενων και εξερχόμενων περιθαλπόμενων.
2.Ατομικός φάκελος για κάθε περιθαλπόμενο πλήρως ενημερωμένος, που θα περιέχει καρτέλα φαρμακευτικής αγωγής και δίαιτας (όταν υπάρχει ειδικός λόγος), παρατηρήσεις και μεταβολές σχετικές με τη διαμονή και περίθαλψή του, τα έγγραφα που προσκομίζονται ή συντάσσονται με την εισαγωγή του στην Μ.Φ.Η., και εξιτήριο ή αντίγραφο πιστοποιητικού θανάτου για περιθαλπόμενο που απεβίωσε μέσα στη Μονάδα. Οι φάκελοι αυτοί θα φυλάσσονται στο Ιατρείο/ Εφημερείο Νοσηλευτικής με μέριμνα του διοικητικού υπεύθυνου της Μονάδας, για μια πενταετία από την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του περιθαλπόμενου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή αποτελεί:
α) Η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, που πιστοποιεί την κατάσταση υγείας του περιθαλπομένου, ή η προσκόμιση εξιτηρίου νοσοκομείου ή κλινικής, ή η λήψη ιστορικού κατά δήλωση του περιθαλπομένου ή/και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, δεόντως υπογεγραμμένη.
β) Η σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο αναγράφονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και συμφωνίες συνεργασιας που δεσμέυουν ρητά την Μ.Φ.Η. και την πλευρά του περιθαλπόμενου ή/και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 13
Προσωπικό

1.Το προσωπικό της μονάδας διακρίνεται σε: Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό και Ειδικό και πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθεση:
Α. Διοικητικό:
Ένας διοικητικός υπεύθυνος για τη σύμφωνα με το νόμο λειτουργία της Μ.Φ.Η., ο οποίος μπορεί να είναι και το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια, ή πρόσωπο διορισμένο ή μέλος του Δ.Σ. προκειμένου περί Νομικού Προσώπου.
Β. Ιατρικό:
Ένας γιατρός, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για θέματα υγειονομικής εν γένει φύσης με ελάχιστη δίωρη ημερήσια απασχόληση.
Γ. Νοσηλευτικό:
Πρωινή βάρδια:
Ένας νοσηλευτήςτρια ΤΕ ή ένας νοσηλευτήςτρια ΔΕ με καθήκοντα προϊσταμένουης και επιπλέον:
Ένας κοινωνικός φροντιστήςτρια ανά 25 αυτοεξυπηρετούμενους περιθαλπόμενους ή ανά 15 μη αυτοεξυπηρετούμενους. Όταν ο αριθμός των περιθαλπόμενων είναι μεγαλύτερος των 25, 50, 75 κ.ο.κ. κατά 11 περιθαλπόμενους, απαιτείται ένας επιπλέον κοινωνικός φροντιστήςτρια.
Απογευματινή βάρδια:
Ένας νοσηλευτής τρια ΤΕ ή ένας νοσηλευτής τρια ΔΕ για τους πρώτους 25 περιθαλπόμενους.
Ένας κοινωνικός φροντιστής τρια ανά 25 επιπλέον αυτοεξυπηρετούμενους περιθαλπόμενους ή ανά 15 μη αυτοεξυπηρετούμενους.
Όταν ο αριθμός των περιθαλπόμενων είναι μεγαλύτερος των 25, 50, 75 κ.ο.κ. κατά 11 περιθαλπόμενους, απαιτείται ένας επιπλέον κοινωνικός φροντιστήςτρια.
Βραδινή βάρδια:
Ένας νοσηλευτής τρια ΤΕ ή ένας νοσηλευτής τρια ΔΕ για τους πρώτους 35 περιθαλπόμενους.
Ένας κοινωνικός φροντιστήςτρια ανά 35 επιπλέον περιθαλπόμενους.
Όταν ο αριθμός των περιθαλπόμενων είναι μεγαλύτερος του 35, 70 κ.ο.κ. κατά 17 περιθαλπόμενους, απαιτείται ένας επιπλέον κοινωνικός φροντιστήςτρια.
Δ. Ειδικό προσωπικό:
α) Ένας μία (1) Φυσικοθεραπευτήςτρια ή γυμναστήςτρια με ελάχιστη δίωρη ημερήσια απασχόληση.
β) Ένας μία (1) Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος με ελάχιστη δίωρη απασχόληση για τρείς (3) φορές την εβδομάδα.
Ε. Βοηθητικό προσωπικό:
α) Ένας (1) μάγειρας ή ελλείψει αυτού βοηθός μάγειρα. Η πρόσληψη μάγειρα δεν είναι απαραίτητη στις Μ.Φ.Η. που προμηθεύονται έτοιμα φαγητά από εξωτερικές μονάδες τροφοδοσίας (CATERING).
β) Μία (1) καθαρίστρια για κάθε πενήντα κλίνες και μία τραπεζοκόμο ανά πενήντα κλίνες με ωριαία απασχόληση. Η πρόσληψη καθαρίστριας δεν είναι απαραίτητη στις Μονάδες που διαθέτουν συνεργείο καθαριότητας. Η ΜΦΗ στην περίπτωση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες συνεργείου καθαριότητος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Νομαρχία υποβάλλοντας τη σχετική σύμβαση καθώς και την άδεια λειτουργίας του συνεργείου καθαριότητας.
Η Μ.Φ.Η. υποχρεούται να έχει και να διαθέτει, όποτε της ζητηθεί, πιστοποιητικά υγείας για όλο το προσωπικού που απασχολεί.
Γ ια το προσωπικό των Β', Γ και Δ κατηγοριών υποχρεούται να έχει και να διαθέτει, όποτε της ζητηθεί, άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Άρθρο 14
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε υπάρχουσες δομές που δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί.

ΜΦΗ κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που λειτουργούν αποδεδειγμένα μια πενταετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας και δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υποχρεούνται όπως εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας να λάβουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Γ ια την χορήγηση της ανωτέρω άδειας πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
1.Νομιμότητα.
Θα πρέπει να έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 23, παρ. 1 του ν. 1577/1985 (Φ.Ε.Κ. 210/Α').
2.Προσβασιμότητα.
Θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, ή να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητά τους, από άτομα με δυσκολία στην κίνηση. Σαν δυνατότητα πρόσβασης νοείται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των κτιρίων από το δρόμο (είσοδοι, ανελκυστήρας). Οι είσοδοι των κτιρίων και οι ανελκυστήρες πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο και μετακίνηση ατόμων κινουμένων με αμαξίδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του ν. 2831/2000 (Φ.Ε.Κ. 140/Α'/2000).
Η απαιτούμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα με τις απολύτως αναγκαίες από τους ισχύοντες κανονισμούς διαστάσεις μπορεί να κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1577/1985 και σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 21, παρ. 5 του νόμου αυτού, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες δομές εξυπηρετούν άτομα με κινητική αναπηρία. Η συγκεκριμένη παρέκκλιση ισχύει για κτίρια τα οποία έχουν ανεγερθεί πριν την 13.6.2000.
3.Θάλαμοι
Οι διαστάσεις των θαλάμων είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 4 της παρούσης.
Γ ια κάθε θάλαμο, ανεξάρτητα από τον αριθμό κλινών, πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξάρτητη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση από τους κοινόχρηστους χώρους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε θάλαμο μέσω άλλου θαλάμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 6.
4.Χώροι υγιεινής.
Απαιτούνται ένα WC/D ανά 5 κλίνες και ένα ειδικό λουτρό ανά Μ.Φ.Η.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα WC/D ΑμεΑ ανά όροφο. (π.χ. για όροφο μέχρι 5 κλίνες 1 WC/D ΑΜΕΑ' για όροφο μέχρι 10 κλίνες 1 WC/D 1 και WC/D ΑΜΕΑ κ.ο.κ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εδάφια 1α, 1β, 1γ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 7.
5.Εξυπηρετήσεις
Είσοδος με μικρή αναμονή, πάγκο πληροφοριών και χώρο υγιεινής κοινού.
Χώρος διημέρευσηςτραπεζαρίαςεργοθεραπείας με ελάχιστη επιφάνεια 0,6 μ  ανά κλίνη.
Γ ραφείο διοίκησης, χώρος προσωπικού (με δυνατότητα διανυκτέρευσης) και χώρος φυσικοθεραπείας.
6.Βοηθητικές υπηρεσίες
Κουζίνα ως το άρθρο 8, Πλυντήριο στεγνωτήριο (με σιδερωτήριο, ραφείο, ράφια και ερμάρια) με δυνατότητα χρησιμοποίησης εξωτερικού συνεργείου.
Αποδυτήρια WC/D προσωπικού, λινοθήκη και αποθήκες (αποσκευών περιθαλπομένων γενική αποθήκη) και χώρο φύλαξης νεκρού.
7.Δάπεδο Επιστρώσεις Επικαλύψεις
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.
8.Θέρμανση φωτισμός αερισμός
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.
9.Πυρασφάλεια.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.
10.Έκδοση οικοδομικής άδειας που θα αφορά στη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1577/ 1985.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η ΜΦΗ πρέπει να διαθέτει το προβλεπόμενο από άρθρο 13 προσωπικό.

Άρθρο 15
Εποπτεία

Η εποπτεία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ως προς την πιστή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία τους, ασκείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν ανελλιπώς τις Μονάδες αυτές και να ορίζουν σε κάθε μια απ’ αυτές ένα Κοινωνικό Σύμβουλο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
×
×
  • Δημιουργία Νέου...